Asta Bhairavar Gayatri Tablet Size

1.Sri Asithaanga Bhairavar Gayatri  (Tablet Size)

2.Sri Bheeshana Bhairavar Gayatri  (Tablet Size)

3.Sri Chanda  Bhairavar Gayatri   (Tablet Size)

4.Sri Kapaala  Bhairavar Gayatri   (Tablet Size)

5.Sri Krodha Bairav Gayatri  (Tablet Size)

6.Sri  Ruru Bairav Gayatri   (Tablet Size)

7.Sri Samhaara Bairav Gayatri  (Tablet Size)

8.Sri Unmatha Bairavar Gayatri (Tablet Size)

Category: